Hoppa till sidans innehåll

Avtalsbestämmelser för lektionsryttare


 

Avtalsbestämmelser för lektionsryttare i Arvika Ridklubb Organisationsnummer 872000-0143. (Uppdaterat 20-08-16)

1.Allmänt. Arvika Ridklubb är en ideell förening som bedriver ridskoleverksamhet där medlemmarna uppmuntras att gemensamt ta ansvar för anläggning och hästar under den anställda personalens överinseende. Att ha en välkomnande och positiv attityd bland våra medlemmar och gäster är ledord som vi vill att alla ska känna till och leva efter. Tänk på att hålla en god ton även på nätet!

Det åligger medlemmar och gäster att följa gällande policy, trivselföreskrifter och andra gällande regler som finns skriftligt, anslaget eller meddelas muntligt av ridskolans personal. Medlemmar och gäster förutsätts att vid besök på Arvika Ridklubb alltid visa hänsyn och respekt både mot hästar och människor och inte uppträda på ett störande sätt. 

Vistelse i lokalerna. Medlem och gäst har enbart rätt att vistas i Arvika Ridklubbs lokaler under angivna öppettider och under förutsättning att ingen skadegörelse sker. Vid risk för smittspridningfrån ett annat stall/hästska stor försiktighet visas och inga kläder eller redskap får föras från det ena stället till det andra.

Våra lokaler med närliggande områden är rökfria.

2. Som lektionsryttare med ålderunder 18 årförbinder jag mig att ha ridhjälm på vid all hästhantering och skor anpassade efterverksamheten. (Och helst skyddsväst om jag har en.) Som vuxen ryttare är hjälm och skor anpassade efter verksamheten ett krav vid ridning men rekommenderas även vid all övrig hästhantering. Ridhjälmar finns att låna i olika storlekar och hanteras varsamt för att de ska skydda så bra som möjligt vid en eventuell olycka.

Dessutom förbinder jag mig till att ta hänsyn till att stallet är hästarnas bostad så att jag inte stör hästarna mer än vid skötsel så att hästarna får nödvändig vila och återhämtning. 

3. Minimiålder för avtal. För medlemmar som inte fyllt 18 år krävs målsmans underskrift.

4. Priser och betalning. Aktuell medlemsavgift och övriga priserfinns på Arvika Ridklubbs hemsida. (se punkt 18)

Prisjusteringar sker normalt vid varje årsskifte och meddelas som ovan.

Vid utebliven betalning skickas påminnelse (påminnelseavgift tillkommer). Är skulden inte reglerad inom 2 veckor efter första påminnelsen avstängs ryttaren från ridlektioner till dess skulden är reglerad. Anmälan till inkasso debiteras med ytterligare lagstadgad avgift. När skulden är reglerad är medlemmen varmt välkommen att återuppta sin ridning.

5. Autogireringar Autogireringar från konto sker den 28:e varje månad varför medlemmen förbinder sig att tillse att likvider finns tillgängligt på det kontot som uppgivits. Saknas likvider på kontot skickar Arvika Ridklubb en betalningspåminnelse till medlemmen. Vid betalningspåminnelse tillkommer lagreglerad påminnelseavgift. Avisering anses gjord tillsvidare genom dessa villkor. Minimiålder vid tecknande av autogiromedlemskap hos Arvika Ridklubb är 18 år. För medlemmar som ej fyllt 18 år krävs att målsman skriver under medlemskontraktet samt innehar betalningsansvar för dennes räkning.

5.1 Information om bankkontonummer

Om betalare önskar byta det konto varifrån gireringar görs vänder han/hon sig till den kontoförande banken som ska hantera detta. Kontonummer är en angelägenhet mellan kontoinnehavare och bank.

6. Medlems lektioner Medlems ridlektioner är personliga och kan inte överlåtas på annan person.Uteblivet deltagande på lektion ska meddelas ridläraren snarast möjligt.

7. Igenridning får endast ske om eleven meddelat sin frånvaro innan lektionens början till sin ridlärare och ska ske inom tre veckor efter missad lektion om inte särskilda skäl föreligger. Igenridning kan även göras i förväg i samråd med ridlärare. Igenridning erbjuds endast i mån av plats i lämplig grupp.

8. Frysning av avtalet, kan beviljas av följande skäl:                         a) Vid längre tids sjukdom (minst 1 månad) mot uppvisande av läkarintyg. 

b) Vid graviditet och barnafödsel, dock maximalt tre månader. För längre tid krävs läkarintyg i enlighet med punkten a) ovan.

c) Vid arbete eller studier på annan ort, om denna situation är tänkt att pågå för en längre tid än två månader.

 d) Vid militärtjänstgöring, mot uppvisande av handling som styrker detta.

 Frysning beviljas inte för självpåkallat lektionsuppehåll, semester, hög arbetsbelastning på sitt arbete eller andra skäl.

9. Adressändring eller ändring av andra uppgifter som är relevanta för ridklubben ska omgående meddelas till ridskolans personal.

10.  Hälsotillstånd. Medlemmar eller gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk för sig själva och dess omgivning kan träna och delta i Arvika Ridklubbs aktiviteter.

11. Stalljour Alla lektionsryttare förbinder sig att delta på stalljour ca 2 dagar per termin enligt anslagen lista som finns i ”stalljourspärmen” i klubbrummet samt på hemsidan. I stalljourspärmen finns även info om hur stalljour går till. Medlem är skyldig att ta del av nödvändig information och själv ta reda på när hen ska närvara. Vid förhinder är medlem skyldig att ordna en ersättare och meddela jouransvarig i god tid. Böter utgår med 500 kr vid ej rapporterad frånvaro. Barn under 12 år ska ha en vuxen med sig, Barn över 12 år som ej har vuxen med sig deltar med målsmans godkännande.

12. Ansvar för ägodelar och olycksfall mm. Arvika Ridklubb ansvarar inte för förlust på grund av stöld, inbrott, eller skada på medlems eller gästs egendom.

13. Vid olycka som medför personskada på medlem eller gäst i samband med lektionsridning har Arvika Ridklubb en olycksförsäkring. (Försäkringsvillkor: se anslagstavla eller fråga personalen.) Ersättning för indirekt skada såsom förlorad arbetsförtjänst mm utgår inte under några omständigheter. Arvika Ridklubb rekommenderar att medlem eller gäst tecknar egen relevant försäkring för sådana skadehändelser.

14. GDPR Arvika Ridklubb behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.  Genom underskrift av Avtalet samtycker den blivande medlemmen/lektionsryttaren till att personuppgifter lämnas och att Arvika Ridklubb får tillföra och uppdatera sina medlemsdatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god medlems- och registervård, såsom    t ex korrekta person-, namn- och andra kontaktuppgifter. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Arvika Ridklubbs åtaganden gentemot medlemmen och delvis även publiceras på ridklubbens hemsida, vid t.ex. deltagande i tävlingar och arrangemang.

Vidare använder Arvika Ridklubb medlemmars personuppgifter vid bidragsansökninar, såsom LOK-stöd o.d. Uppgifterna kan också användas för att informera medlemmen om aktuella händelser, erbjudanden samt andra åtgärder i marknadsföringssyfte av klubben. Uppgifter om medlemmen kan komma att lämnas ut till samarbetspartners till Arvika Ridklubb för marknadsföringsåtgärder (som t.ex. medlemsrabatter). Ev. förändringar kommer att meddelas på hemsidan. Arvika Ridklubb lagrar uppgifterna så länge dessa är nödvändiga för administrationen (se info på hemsidan) Arvika Ridklubb utvärderar varje år om medlemmars personuppgifter ska sparas eller raderas.

Medlemmen har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, 

få felaktiga personuppgifter rättade, få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga, återkalla sitt samtycke till marknadsföringsändamål, samt lämna in klagomål till Datainspektionen. 

I förekommande fall hänvisas till Personuppgiftsansvarig.

 Personuppgiftsansvarig är ridskolechefen, administratör, ordförande samt kassör. Dessa har ansvar för vårt register över behandling, där detaljer om uppgifter och dess användning finns. 

15. Avtalsbrott och uteslutning. Vid medlems väsentliga avtalsbrott äger Arvika ridklubb rätt att utesluta denna medlem. Vid sådant avtalsbrott måste fortfarande fakturorna betalas trots att ingen lektionsridning tillåts.

16. Uppsägning av avtal görs skriftligen minst två månader i förväg på särskild blankett som finns att tillgå på hemsidan.

17. Tvist Svensk lag skall tillämpas på detta avtalsförhållande. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser ska parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Tvisten kan prövas av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig. Tvisten kan också prövas av Tingsrätten.

18. Hemsida All policy, prislistor mm finns aktuella på vår hemsida. Där hittar man också information om våra hästar, personal och styrelse samt olika event som varit eller är på gång i klubben. https://www.arvikaridklubb.com/ 

Vi finns även på Facebook, där du finner fler bilder och event.


Uppdaterad: 08 SEP 2020 16:23 Skribent: Therese Hellström
E-post: Adressen Gömd
 
Inrapportering av bortaresultat till Malin Wikström
073-8474572
 
 
Fakturor ska ALLTID betalas med OCR-nummer till vårt 
gamla bankgiro 777-8947. 

Övriga inbetalningar görs till
vårt nya bankgiro 5013-1655.
SWISH: 123 079 85 46

Märk alltid betalningen tydligt
med vad den gäller
och för vem.
 
Hemsida:
Klubbshop:
(Skapa användare och ange kod: ARK2020)
 
 
 

Postadress:
Arvika RK - Ridsport
Kvarntorpsvägen 1
67134 Arvika

Kontakt:
Tel: 057017765
E-post: arvikaridklubb@outlo...

Se all info